Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

knihy, skriptá, atlasy, mapy ... na predaj

Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod waneo » Uto Sep 06, 2011 10:00 am

Telesná výchova a šport
Čelikovský, S. a kol. : Antropomotorika (pro studující tělesnú výchovu), SPN Praha, 260s., ISBN 14-541-84
Golian,B. a kol. : Teória a didaktika športovej špecializácie volejbal, UK Blava 1983,136s, ISBN 85-458-83 skriptá
Korček, F. a kol. : Teória a didaktika hier, UK Blava 1992, 230s., ISBN 80-223-0523-5
Herrmann, G. a kol. : Teória a didaktika športovej špecializácie basketbal, UK Blava , 168s., ISBN 85-432-83
Labudová, J. a kol.: Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených, UK Blava 1983, 148s. skriptá ISBN 85-461-83
Labudová, J. a kol.: Teória a didaktika telesnej výchovy oslabených, UK Blava 1985, 184s. ISBN 67-229-85
Fialová, E.-Keszöcze,E. : Teória a didaktika modernej gymnastiky, UK Blava 1982, 128s., ISBN 85-459-82
Kuchen, A. : Teória a didaktika atletiky ( vybrané kapitoly), UK Blava 1980, skriptá ISBN 85-407-80
Kuchen, A. : Metodika ľahkej atletiky, SPN Blava 1971, 228s., ISBN 67-037-72
Slovík, J. : Teória a didaktika športových hier, UK Blava 1979, 220s., ISBN 85-442-79
Stráňai, K.-Formánkvá,A. : Teória telesnej kultúry, UKBlava 1982, 97s., skriptá ISBN 85-403-82
Hančík, V. a kol.: Tréning vo volejbale, Šport Blava 1982, 284s., ISBN 77-0042-83
Jursík, D. a kol.: Teória a didaktika plávania (Plavecké športy a úžitkové plávanie), UK Blava 1987, 72s., ISBN 85-444-87
Lichner, I. a kol.: Tenis(encyklopédia), Šport Blava 1980, 268s., ISBN 77-055-80
Macák, I. : Šport a vedomie, UK Blava 1978, 108s., ISBN 85-551-78
Ďuríček, M.: Tvorivosť v športových hrách, Šport Blava 1989, 104s., ISBN 80-7096-005-1
Hoch, M.a kol.: Plavání ( Teorie a didaktika), SPN Praha 1983, 176s., ISBN 14-342-87
Novák, A.: Biomechanika tělesných cvičení, SPN Praha 1970, 252s., ISBN 14-402-70
Kačáni, L.-Horský,L. : Tréning vo futbale, Šport Blava 1988, ISBN 077-020-88
Kadlečík, J.: Biochémia športu, UK Blava 1985, ISBN 80-223-0295-3
Kovalčíková, J. : Anatómia človeka (normálna a opisná pre poslucháčov FTVŠ), UK Blava 1970, skriptá ISBN 85-490-79
Kovalčíková, J. : Anatómia človeka II. (Funkcia svalov pri rôznych pohyboch tele), UK Blava 1979, skriptá ISBN 85- 522-81
Kovalčíková, J. : Anatómia človeka III. (antropometrické a somatometrické metodiky), UK Blava 1980, skriptá ISBN 85-451-81
Kovalčíková, J. : Anatómia človeka IV. (Praktické cvičenia pre študentov FTVŠ), UK Blava 1982, skriptá ISBN 85-422-82
Sýkora, F. : Školská telesná výchova v systéme výchovy a vzdelávania mládeže v ČSSR, Šport Blava 1980, 168s., ISBN 77-010-80
Šemetka, M. a kol.: Športová príprava (pre štúdium učiteľstva 1. Stupňa ZŠ), Uk Blava 1981, skriptá ISBN 85-537-81
Špynar, Z. – Stráňai,K. a kol. : Teorie tělesné kultury, SPN Praha 1985, ISBN 14-221-85
Kršák, P. : Novoveké olympiády, Šport Blava 1982, 448s., ISBN 77-019-82


Pedagogika, učenie, psychológia, didaktika, biológia
Allen, K. E. – Marotz, L.R. : Přehled vývoje dítěte, Portál Praha 2002, 187s., ISBN 80-7367-055-0
Bečvářová, Z. : Současná mateřská škola a její řízení, Portál Praha 2003, 154s., ISBN 80-7178-537-7
Bobák, M. a kol. : Všeobecná cytológia, UK Blava 1982, 164s., ISBN 85-450-82
Bohony, P. : Didaktická technológia, UKF Nitra 2005, 176s., ISBN 80-8050-819-4
Boroš, J. : Základy psychológie, SPN Blava 1982, 496s., ISBN 67-210-82
Boroš, J. a kol. : Psychológia, IRIS Blava 1999, 270s., ISBN 80-88778-87-5
Černáček, J. : Pravá a ľavá polovica ľudského mozgu, Veda Blava 1994, 114s., ISBN 80-224_0103-X
Drlíková, E. a kol. : U
Drlíková, E. a kol. : Učiteľská psychológia, SPN Blava 1992, 374s., ISBN 80-08-00433-9
Drobný, I. – Drobná, M. : Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I., UK Blava 2004, 152s., ISBN 80-223-1962-7
Flešková, M- Valihorová, M : Vybrané kapitoly z pedagogiky a sociálnej psychológie, IPV ZVL Žilina 1991, 110s., skriptá 831-IPV-91
Gajdošová, L. – Šatánek, J. : Otázky poznávania osobnosti žiaka a školskej triedy (učebné texty ku klinickej pedagogickej praxi), UMB BB 1996, 64s., ISBN 80-88825-81-4
Gavora, P. : Akí sú moji žiaci ?, Práca 1999, 239s., ISBN 80-7094-335-1
Gnoth, M. – Pupala, B. : Vybrané kapitoly z pedagogiky I. (učiteľ a vyučovací proces), UK Blava 2003, 87s., ISBN 80-223-1803-5
Hudecová, A. – Laszló, K. : Základy didaktiky, IPV ZVL Žilina 1992, 93s., skriptá
Klindová, Ľ.- Rybárová, E. : Vývinová psychológia, SPN Blava 1977, 176s., ISBN 67-323-77
Kolláriková, Z. – Pupala, B. : Předškolní a primární pedagogika, Portál Praha 2001, 455s., ISBN 80-7178-585-7
Macháčik, D. – Oberuč, J.-Cabanová,V. : Dejiny pedagogiky, ŽU Žilina 2006, 165s., skriptá ISBN 80-8070-614-X
Malka, V. : Mistři židovské moudrosti, Portál Praha 2004, 253s., ISBN 80-7178-861-9
Matejovičová, B. a kol. : Biológia detí a školská hygiena, UKF Nitra 2007, 162s., ISBN 978-80-8094-113-0
Pardel, T. : Pedagogická psychológia, SPN Blava 1967, 424s., ISBN 67-248-67
Pospíšil, M.F. : Biológie človeka I. + II., UK Blava 2001 a 2002, ISBN 80-223-1542, ISBN 80-223-1579-6
Slavík, J. : Hodnocení v současné škole, Portál Praha 1999, 190s., ISBN 80-7178-262-9
Šmarda, J. a kol.: Biologie pro psychology a padagogy, Portál Praha 2007, 420s., ISBN 80-7367-343-7
Višňovský, Ľ.- Kačáni, V. a kol. : Základy školskej pedagogiky, IRIS Blava, 227s., ISBN 80-89018-25-4
Zelinková, O. : Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací program, Portál Praha 2007, 207s., ISBN 978-80-7367-326-0
Zelinková, O. : Poruchy učení, Portál Praha 2003, 263s., ISBN 80-7178-800-7


Geografia
Ivanička, K. : Úvod do ekonomicko-geografického výskumu, Vydavateľstvo SAV Blava 1971, 376s., ISBN 71-022-71
Ivanička, K. : Prognóza ekonomicko-geografických systémov, Alfa Blava 1980, 280s., ISBN 63-124-80
Matula, M. – Pašek, J. : Regionálna inžinierska geológia ČSSR, UK Blava 1982, skriptá ISBN 85-465-82
Seko,L. : Geomorfológia, pedogeografia, biogeografia III.časť biogeografia, UK Blava 1981, skriptá ISBN 85-533-81


Odborná literatúra v anglickom jazyku
De Blij, H.J. – Muller, P.O. : Physical geography of the global enviroment, 1993, 576p., ISBN 0-471-54061-7
Dilworth, J.B. : Operations management (Design, Planning and Control for Manufacturing and Services), 1992, 723p., ISBN 0-07-016988-8
Harley, J.P. a kol. : Human anathomy – Physiology (Studen´ts study manual), Second edition 1992, 484p., ISBN 0-07-010974-5
Halff, J. : Management (a global perspective),Tenth dition 1993, 234p., ISBN 0-07-069174-6
Howell, D.C. : Statistical Methods for Psychology, Second edition, 636p., ISBN 0-87250-068-X
Mc Carthy – Perreault, W.D. : Basic Marketing, Tenth edition, 734p., ISBN 0-256-06865-8
Mc Carthy – Perreault, W.D. : Application in Basic Marketing, 1991-1992 Edition, 210p., ISBN 0-256-10116-7
Mills, J- Chang, R. : Chemistry, Fourth Edition 1991, 391p., ISBN 0-07-010519-7
Postlethwait, J.H. a kol. : Biology (Bringing science to life), 1991, 614p., ISBN 0-07-050631-0
Postlethwait, J.H. a kol. : Biology (Bringing science to life- study quide to accompany), 1991, 277p., ISBN 0-07-050638-8
Shaugnessy, J.J. – Zechmeister, E.B. : Research Methods in psychology, Second edition 1985, 522p., ISBN 0-07-072859-3
Tarbuck, E.J.- Lutgens, F.K. : Earth science, Fifth edition 1988, 612p., ISBN 0-675-20748-7
Tarbuck, E.J.- Lutgens, F.K. : The Earth (An into duction to Physical Geology), Third edition 1990, 651p., ISBN 0-675-21205-7
Triola, M. F. Elementary Statistics, Fourth edition 1989, 784p., ISBN 0-8053-0271-9
Triola, M. F. : Student laboratory Manual and workbook, Minilab Statistical Software 1989, 264p., ISBN 0-8053-0278-6
Watkins, K. W. : Chemistry (Study quide to accompany), Fourth Edition 1991, 459p., ISBN 0-07-010533-2
Weihrich, H. – Koontz, H. : Management a global perspective), Tenth edition 1993, 774p., ISBN 0-07-112892-1
Weiss, R. : General chemistry (student solutions manual to accompany Russell), Second edition 1992, 124p., ISBN 0-07-054448-4
Zechmeister, E.B. – Shaugnessy, J. J. : Research methods in Psychology 1992, 226p., ISBN 0-07-056485-X
Iná odborná literatúra
Slyško, A. : Aerodynamika, Alfa Blava 1991, 526s., ISBN 80-05-00711-6
waneo
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Uto Sep 06, 2011 9:53 am

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod 132monika132 » Sob Okt 08, 2011 4:31 pm

mala by som zaujem o knihu Drlíková, E. a kol. : Učiteľská psychológia, SPN Blava 1992, 374s., ISBN 80-08-00433-9, este ju mate? dakujem za odpoved na mail 132monika132@gmail.com
132monika132
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Sob Okt 08, 2011 4:24 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod monuška » Pon Okt 10, 2011 1:53 pm

mala by som záujem o knižku Drobný, I. – Drobná, M. : Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I., UK Blava 2004, 152s., ISBN 80-223-1962-7
Ďakujem, na mail nespavec@zoznam.sk
monuška
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Okt 10, 2011 1:47 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod ivusha3 » Pia Okt 21, 2011 8:40 pm

ahoj mam zaujem o knihu
Šmarda, J. a kol.: Biologie pro psychology a padagogy, Portál Praha 2007, 420s., ISBN 80-7367-343-7.
Aka je cena? ivana.omamikova@yahoo.com
ivusha3
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 2
Registrovaný: Pia Okt 21, 2011 8:38 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod Jully393 » Str Nov 02, 2011 11:44 am

Ahoj, chcela by som kúpiť: Pospíšil, M.F. : Biológie človeka I. + II., UK Blava 2001 a 2002, ISBN 80-223-1542, ISBN 80-223-1579-6, aká je cena? Jully393@gmail.com
Jully393
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Str Nov 02, 2011 11:41 am

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod evalacho » Štv Jan 05, 2012 10:19 am

Ahoj, mam zaujem o tieto skripta:

Kovalčíková, J. : Anatómia človeka III. (antropometrické a somatometrické metodiky), UK Blava 1980, skriptá ISBN 85-451-81

Čelikovský, S. a kol. : Antropomotorika (pro studující tělesnú výchovu), SPN Praha, 260s., ISBN 14-541-84

Dakujem :) evalacho@gmail.com
evalacho
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Jan 05, 2012 10:13 am

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod luciannaM » Pon Feb 06, 2012 4:22 pm

mala by som zaujem o anatomiu I. a II. od Kovalčíkovej, prosím o info na lu.balogova@gmail.com
Dakujem
Lucia
luciannaM
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Feb 06, 2012 4:16 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod lilien389 » Štv Feb 23, 2012 10:16 pm

mala by som zaujem o tieto knihy: Pospíšil, M.F. : Biológie človeka I. + II., UK Blava 2001 a 2002, ISBN 80-223-1542, ISBN 80-223-1579-6... prosim o info na mail lilien389@azet.sk
lilien389
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Feb 23, 2012 10:12 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod Tomy23 » Štv Apr 26, 2012 5:34 pm

Dobry den,

mam zaujem o knihu:

Hančík, V. a kol.: Tréning vo volejbale, Šport Blava 1982, 284s., ISBN 77-0042-83

Prosim o info: tomas.gemza@gmail.com
Tomy23
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Apr 26, 2012 5:32 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod Barbora17 » Štv Okt 04, 2012 3:29 pm

Dobrý deň,

náhodou by ste nemali ešte knihu od Bohonyho- didaktickú technológiu?

Ďakujem
Barbora17
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Okt 04, 2012 3:19 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod miriamuska » Pon Okt 08, 2012 2:00 pm

ahoj, mala by som záujem o
Drobný, I. – Drobná, M. : Biológia dieťaťa pre špeciálnych pedagógov I., UK Blava 2004, 152s., ISBN 80-223-1962-7

ďakujem za viac info na miriamuska@gmail.com

Miriam
miriamuska
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Okt 08, 2012 1:56 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod juan » Štv Okt 25, 2012 8:50 pm

Ja by som mala záujem o knihu Slavík: Hodnocení v současné škole.
Môžem dostať na mail informáciu, či je ešte kniha dostupná a aká je jej cena?
Vďaka
juan
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Okt 25, 2012 8:48 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod karpal » Štv Nov 08, 2012 12:44 pm

Ahoj, mel bych zajem o Čelikovský, S. a kol. : Antropomotorika (pro studující tělesnú výchovu), SPN Praha, 260s., ISBN 14-541-84, pokud je jeste k dispozici... prosim o info na karpal@centrum.cz
karpal
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Štv Nov 08, 2012 12:42 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod MichalLegin » Pon Mar 18, 2019 4:51 pm

Zdravím. je toto ešte aktuálne?
MichalLegin
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Mar 18, 2019 4:49 pm

Re: Predám odbornú literatúru (aj v angl. j.)

Poslaťod Frederika » Pon Apr 29, 2019 1:01 am

Zdravím, mám záujem o túto knihu. Je to ešte aktuálne?
Šmarda, J. a kol.: Biologie pro psychology a padagogy, Portál Praha 2007, 420s., ISBN 80-7367-343-7.
Frederika
Nováčik
Nováčik
 
Príspevky: 1
Registrovaný: Pon Apr 29, 2019 12:58 am


Späť na Ak chcete predávať knihy kliknite sem

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 13 hostia